Wij distancieren ons van elke politieke, religieuse, rasistische partij of vereninging.


De website ontwerper kiest geen enkele kant, onthoud zich van elk commentaar en steld zich neutraal op. Het gebruik van sommige uitdrukkingen en of woorden om personen te benoemen of aan te duiden en of teksten, dient U te zien in de toen gebruikte opvattingen en of gedachten in die bepaalde tijdsperiode.

Er worden enkel afbeeldingen getoond die in het publieke domein voorkomen dan wel door de auteur in het publieke domein werden gezet, of waarvan de copy– of auteursrechten verlopen zijn of waarvan toestemming werd verkregen. Deze laatste toestemming werd ofwel mondeling, schriftelijk of stilzwijgend gegeven. Foto’s of afbeeldingen geplaatst op het internet zonder vermelding van copy en of auteursrecht worden aanzien als gemeenschappelijk gebruik en mogen derhalve zonder toestemming van de plaatser, eigenaar, ontwerper, bedenker of alle andere mogelijkheden van productie, vrij gebruikt worden mist het vermelden van de bron gegevens. De getoonde teksten mogen ook publiek gebruikt worden en of overgenomen in zovere dat deze in het publieke domein geplaats zijn, en of met het gebruik of de vermelding van de GLP licentie rechten. Dit ook met de vermelding van de brongegevens of een verwijzing naar de schrijver of auteur van de tekst en of teksten

De ontwerper van deze website kan niet aansprakelijk en of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en of tekortkomingen aan deze website. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden zijn mijn eigendom of de eigendom van derden en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd en of overgenomen en of gebruikt zelfs ten dele en of opgeslagen op eender welke manier, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gevraagd en verkregen van de webmaster van deze website en of van de uitbater van deze website
Hoewel er naar gestreefd werd een zo goed mogelijke informatie weer te geven, kan niet gegarandeerd worden dat de getoonde informatie volledig en of correct is en de webmaster aanvaard in geen geval enige aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook die kan ontstaan ingevolge het gebruik van deze website. De aangebrachte hyperlinks kunnen eventueel ook door de bezoeker van deze website gevonden worden.
De getoonde informatie kan niet dienen als zijnde enige vorm van bewijslast, zowel historisch als heden. U mag de aangebrachte informatie niet nadelig gebruiken. U mag de aangebrachte informatie niet gebruiken om een standpunt in te nemen, zelfs geen persoonlijk standpunt. U dient de aangebrachte informatie te controleren via andere informatie bronnen. Aan deze website, kunnen geen rechten ontleend worden, deze website blijft ten alle tijden eigendom van de ontwerper van deze website en is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Op alle getoonde foto’s rusten een auteurs–, portret– en copyright rechten en mogen derhalve niet zonder toestemming van de ontwerper van deze website gekopieerd worden.

U mag de informatie op deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u garandeert dat u de informatie op deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de wettelijke en contractuele bepalingen. Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De ontwerper van deze website oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de ontwerper van deze website, de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking met de uitbaters van deze sites. De informatie, diensten en alle andere die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen, en mogelijke verkeerde en of onjuiste gegeven informatie van derden die adverteren op en via deze site. De ontwerper van deze website kan op om het even welk ogenblik, verbeteringen en of wijzigingen aanbrengen aan de website. De ontwerper van deze website neemt geen enkele beslissing en of verantwoording en of aansprakelijkheid van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies en informatie dat werd ontvangen via deze website. De ontwerper van deze website legt geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie en diensten en al het andere die deze website bevat. Al deze informatie, diensten en al het andere worden verstrekt zonder meer, zonder garantie van om het even welke aard. De de ontwerper van deze website sluit hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, diensten en alle andere elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid. De ontwerper van deze website kan in geen enkel geval aansprakelijk en of verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering en of informatie, het gebrek aan levering van diensten, en of informatie, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als de ontwerper van deze website U verwittigen van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, en of de geboden informatie, of als u het niet eens bent met de bovenstaande gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken en of te raadplegen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik worden gevraagd van de geregistreerde foto of foto’s waarop U voorkomt te verwijderen. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Deze foto’s worden niet doorgegeven aan derde bedrijven. Het volstaat een e–mail te versturen naar de ontwerper van deze website met duidelijke vermelding van uw naam en adres en de pagina waarop uw foto en of tekst voorkomt, om de schrapping te bekomen.

De geraadpleegde en of gebruikte bronnen van de voor U aangebrachte artikelen, informatie, afbeeldingen, foto’s, logo’s worden hieronder vernoemd. De aangebrachte foto’s in de verschillende fotoalbums mogen niet zonder toestemming van de maker, de eigenaar, of de getoonde persoon of personen op de foto gekopieërd worden, op geen enkele manier. Wilt U de foto hebben stuur een e–mail de ontwerper en of uitbater van deze website en U wordt in conact gebracht met de persoon of personen in kwestie.

Er word van de veronderstelling uit gegaan dat de samensteller(s) van het/de geraardpleegd(e) artikel(s)(en), de juiste informatie bronnen gebruikt heeft/hebben om hun artikel(s)(en) weer te geven. U dient ten alle tijde de voor uw gemak aangebrachte informatie te controleren via andere informatie bronnen.


BRONNEN


Alle aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeelding op deze website werden genomen door de uitbater van deze website en met zijn toestemming door de ontwerper geplaatst op deze website. Derhalve zijn dan ook de aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeelding eigendom van de uitbater van deze website. De aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeeldingen mogen op geen enkele manier, hetzij manueel en of digitaal en of op een andere manier worden overgenomen en of opgeslagen en of verspreid worden zonder de uitdrukkenlijk toestemming van de uitbater van deze website. De uitbater van deze website neemt geen enkele verantwoordelijkheid en of aansprakelijkheid over de aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeeldening daar deze deel uitmaken van een verandering van de moment opname.


Alle aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeelding naar een externe fotoalbum met zijn subalbums op deze website werden genomen door de uitbater van deze website en onder zijn beheer geplaatst op het externe fotoalbum en zijn subalbums. Derhalve zijn dan ook de aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeelding eigendom van de uitbater geplaatst op het externe fotoalbum met zijn subalbums. De aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeeldingen mogen op geen enkele manier, hetzij manueel en of digitaal en of op een andere manier worden overgenomen en of opgeslagen en of verspreid worden zonder de uitdrukkenlijk toestemming van de uitbater geplaatst op dit externe fotoalbum en zijn subalbums. De uitbater van dit externe fotoalbum en zijn subalbums neemt geen enkele verantwoordelijkheid en of aansprakelijkheid over de aangebrachte en of getoonde foto’s en of afbeeldening daar deze deel uitmaken van een verandering van de moment opname.